دستگاه H صاف کن

مقاطعی که ممکن است بر اثر جوشکاری طولی دچار خم شدگی احتمالی شده باشند به راحتی با این دستگاه صاف میگردد، این دستگاه قابلیت کار با مقاطع H با ابعاد بال 800-100 میلیمتر، جان 250-1500 میلیمتر و ضخامت 50 میلیمتر را دارا است.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید